Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Chmielno informuje, że w dniu 26 września 2018 r.

upływa termin składnia uwag do :

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Chmielno Centrum dla obszaru nr 1
 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Chmielno Centrum dla obszaru nr 2

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Przedmiotowe projekty wraz z prognozami dostępne są na stronie; bip.chmielno.pl w zakładce Urząd Gminy => zagospodarowanie przestrzenne => "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chmielno Centrum dot. obszaru 1 i 2"

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Chmielno, 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, e-mail: planowanie@chmielno.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.09.2018 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Chmielno

                                                                                                                                                                                                                          Jerzy Grzegorzewski

 

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Kartuzy otrzymała dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiotem realizacji projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków” są dwa zadania:
1. Wybudowanie (metodą „zaprojektuj i wybuduj”) sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach (wartość dotacji na zadanie Gminy Kartuzy: 2 mln 258 tys. 488 zł).

2. Modernizacja (przebudowa i doposażenie) gminnej oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie.

Wartość dotacji na zadanie Gminy Chmielno to 633 tys. 711 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 4 miliony 185 tys. 182 zł i 37 gr. Dofinansowanie nastąpi w wysokości maksymalnej, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych (2 mln 892 tys. 199 zł i 19 gr).

Wójt gminy Chmielno na podstawie Uchwały Nr XXVIII/299/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ogłasza rozpoczęcie prac nad Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Chmielno.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno oraz na stronie internetowej gminy Chmielno.

Fundacja Garaż Historii w Pępowie we współpracy z Centrum Organizacji

Pozarządowych w Kartuzach oraz Gminą Chmielno

Serdecznie zapraszają

przedstawicieli trzeciego sektora

Na terenie gminy zakończyła się realizacja zadania którego celem była modernizacja systemu oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania umożliwiającego redukcję mocy oprawy w godzinach o zmniejszonym natężeniu ruchu, co pozwoli na dodatkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

W dniu 03.09.2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie sprzętu ratowniczego dla trzech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, zakupionych w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.

Otrzymana dotacja w kwocie 59 895 000 zł jest wynikiem złożonego przez Gminę Chmielno wniosku w ramach naboru na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Programu I, Priorytet IIIB: „Wsparcie i rozwój  systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja  przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W literaturze polskiej nie ma lepszego, pełniejszego, celniejszego obrazu tamtych przeżyć niż "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - pisze w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
Chmielno NON-STOP oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie zachęcamy do lektury "Przedwiośnia". 
Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie 7 września o godz. 14:00

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2018/2019 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Niech nowy rok szkolny będzie bogaty w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.

Wszystkim Uczniom życzę, aby  zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla was miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić mając poczucie bezpieczeństwa. Pracujcie nad sobą i doskonalcie się, pamiętając „że wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami…”

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom uczniów, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Wójt Gminy Chmielno
Jerzy Grzegorzewski

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand