Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU NABORU WNIOSKÓW

DOTYCZY: KONKURSU O DOFINANSOWANIE DO WYMIANY SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

 

Wójt Gminy Chmielno wydłuża nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany systemów grzewczych (kotłów węglowych).

Nabór odbywać się będzie w terminie do 13 kwietnia 2018 r.

 1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego szablonu z niezbędnymi załącznikami (zgodnie z  warunki składania wniosków).
 2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru.
 3. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.
 4. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.
 5. Nie udziela się dotacji na wymianę kotła węglowego na ekogroszek.
 6. Realizacja zadania może nastąpić po uzyskaniu z Gminy informacji o otrzymaniu dofinansowania.

WAŻNE: Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od środków finansowych przyznanych Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwany dalej WFOŚiGW) w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018”.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

 • osoby fizyczne (o dofinansowanie nie mogą się ubiegać płatnicy podatku rolnego)

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na:

 • kotły 5-klasy opalane biomasą,
 • kotły opalane olejem opałowym,
 • kotły opalane gazem ziemnym.

Koszty kwalifikowalne stanowią wydatki poniesione na:

 • demontaż istniejącego źródła ciepła,
 • zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
 • wykonanie instalacji wewnętrznej c.o.

Do  kosztów  kwalifikowanych  nie  zalicza  się  robót  wykonanych  siłami  własnymi.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 30% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5.000 zł (ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez WFOŚiGW).

Warunki składania wniosków:

 1. Formularze wniosków można pobrać w następujący sposób:

- za pośrednictwem strony internetowej www.bip.chmielno.pl oraz www.chmielno.pl

- osobiście w siedzibie Urzędu (pok. 1, parter).

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku).
 2. Formularze wniosków dostępne będą do pobrania wyłącznie w okresie naboru (tj. w terminie do dnia 13 marca 2018 r.)
 3. Głównym kryterium przyznania dofinansowania będzie osiągnięty poprzez wymianę pieca efekt ekologiczny zadania.
 4. Wnioski wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chmielnie (parter, pok. nr 3) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.
 5. Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Chmielnie, w godz. pracy Urzędu (tel. 58-685-68-45, 58-685-68-55).

                                                  

Pan Piotr Chistowski Prezes Stowarzyszenia Ludzi z Inicjatywą " Chmielno NON-STOP" serdecznie zaprasza na Galę Rozdania Nagród Literackich "Chmielno NON-STOP", która odbedzie się 13 kwietnia o godz. 17.00 na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie. 

 

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2018- WYDŁUŻENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 18.05.2018 r.

 

Rozpoczyna się już 25. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018 jest Województwo Pomorskie .

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

 

Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Karty zgłoszeń w Gminie Chmielni należy składać do 30 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury w Chmielnie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.


Oceny dokonują komisje:

gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 08 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

 

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

 

 

Sto wniosków o dofinansowanie remontów dróg z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wpłynęło do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W powiecie kartuskim dotacje trafiły do czterech samorządów, w tym do Gminy Chmielno.

Chmieleński samorząd zamierza wybudować drogę gminną nr 154032G na trasie Sznurki-Maks. W dniu 30 marca nastąpiło podpisanie umowy władz gminy z wykonawcami zadania.  

Przetarg na realizacje inwestycji wygrała firma KRUSZYWO Sp. z o.o. z Linii, a nadzór inwestorski prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAK" Karol Kotłowski (wartość umowy 57 810,00 zł brutto). Wartość zadania wynosi 2 844 447,72 zł brutto, a dofinansowanie wyniesie połowę tej sumy. Termin wykonania zadania: do 30.09.2018 r.

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Chmielno informuje mieszkańców Gminy Chmielno o możliwości zgłaszania chęci pozyskania drzewa (max. 5m3 na rodzinę, przy zapewnieniu  własnego ładunku i transportu), pochodzącego z wycinki prowadzonej w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chmielnie osobiście (pok. nr 2).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58-685-68-69; 58-685-68-23.

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Chmielno informuję, że  wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm. - art. 269 ustawy Prawo wodne) obliguje Gminę Chmielno do poboru tzw. podatku za odprowadzanie deszczówki i wody z roztopionego śniegu, tj. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.  

W związku z powyższym wszyscy posiadacze/właściciele nieruchomości, spełniających kryteria określone w art. 269 ustawy Prawo wodne, zobligowani są do niezwłocznego wypełnienie i dostarczenia do Urzędu Gminy w Chmielnie (Sekretariat pok. nr 3) oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu.

Dodatkowe informacje nt. ww. podatku można uzyskać pod numerem telefonu:
58-685-68-57, mail: inwestycje@chmielno.pl (p. Zygmunt Wenta).

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand