Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

WFOŚiGW w Gdańsku wycofał się z udzielania dofinansowań na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

            Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował gminy, że z dniem 25 maja 2018 r. zawiesza nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Jak podał WFOŚiGW w Gdańsku nabór wniosków został zawieszony z powodów "niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi".

Gmina Chmielno planowała ubiegać się dla mieszkańców o środki na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

            W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na ww. cel, Gmina Chmielno zmuszona jest również zawiesić realizację, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru, wniosków.

            W przypadku pojawienia się nowych możliwości uzyskania dofinansowania na utylizację azbestu, będziemy Państwa informować.

Informacja na stronie WFOŚiGW

 

Nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielno w 2018 roku - Archiwum

Gmina Chmielno po raz kolejny planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku. Dofinansowanie obejmuje częściowe pokrycie kosztów związanych z jego: demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem.

Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych oraz poniesionych kosztów przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą a wnioskodawcą - posiadaczem wyrobu zawierającego azbest.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Chmielno pokój nr 8.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Kartuzach prawomocne pozwolenie administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (decyzja na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Gmina Chmielno zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru wniosków z przyczyn od niego niezależnych, poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielnie, pokój nr 8 lub telefonicznie pod nr. (58) 685-68-57.

Potrzebne formularze są umieszczone na stronie internetowej www.chmielno.pl., www.bip.chmielno.pl lub w Urzędzie.

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 651),

 

Wójt Gminy Chmielno informuje, że:

 

na podstawie art. 46 ust. 3 nowej ustawy, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Chmielno – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielnie, pokój nr 1 (parter), p. Anna Byczkowska, telefon. 58 685 68 45, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.chmielno.pl w zakładce Informator mieszkańca/Szacowanie szkód łowieckich

20 kwietnia 2018 roku o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie odbędzie się spotkanie autorskie z Romualdem Bławatem autorem książki pt. "Stolem z morza i Kaszub". Jest to pierwszy esej monograficzny o twórczości Mariana Mokwy- największego polskiego marinisty, ilustrowany zdjęciami i reprodukcjami dzieł w większości dotąd niepublikowanymi.
Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand