Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o  pracę w  celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub  osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo  osoba zatrudniona  u  pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w  przepisach w  sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232);
 

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 

1)    w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

       jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

 

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

            Kwoty dofinansowania wyżej określone podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

 

            Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.


            Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji,  a więc Wójt Gminy Chmielno przyznaje dofinansowanie tylko tym pracodawcom, którzy prowadzili kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Chmielno.

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania arrt. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Do wniosku należy dołączyć:

 

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę  lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę  zatrudnioną u  pracodawcy na umowę o pracę, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu,                                 

  tj.w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 grudnia 2010 r. r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244 poz. 1626 z późn. zm.);   

2) dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie  młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy;

3) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4) dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym, tj. kopia dyplomu/ świadectwa lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik zdał egzamin; 

5) dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy)

6) kopia umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy przez młodocianego pracownika w czasie trwania nauki);

7) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (stanowiący zał. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311  z późn. zm.);

8) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym  ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Uwaga! Wszystkie kopie dokumentów dołączone do wniosku należy obustronnie potwierdzić za zgodność z oryginałem

 

        W myśl § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w  sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania, pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Chmielno o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Chmielno.

 

Sprawami związanymi z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zajmuje się  Lidia Rybakowska, Urząd Gminy Chmielno, pokój nr 5, tel. 58-685 68 74, e-mail: oswiata@chmielno.pl

 

Wzory druków do pobrania w załącznikach:

 Zał. Nr 1 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 Zał. Nr 2 - Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis

 Zał. Nr 3 - Wzór formularza_informacji

 Zał. Nr 4 - Objaśnienia do formularza informacji

 Zał. Nr 5 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand