Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wymagany formularz wraz z załącznikami:

 • zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

Opłata skarbowa:

brak

Opłaty administracyjne:

 1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

* 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

* 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

* 2100,00 zł. Na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

  1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

 

  1. Opłatę, o której mowa w pkt. 2 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 

* 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,

* 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokści2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt.3, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.2.

  1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleń w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

 

  1. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty o których mowa w pkt. 1-5 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

  1. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych

 

  1. Opłatę administracyjną należy przelać na konto 77 83 24 000 100 3000 12 2000 00 30 z dopiskiem "Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych"

 

 

Termin i sposób załatwiania:

do 30 dni

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Nr 70  poz. 473 z 2007 r. z późn. zm.),

 

  • uchwała Nr XXIV/208/2001 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 26 października 2001 r. W sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielno liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa)

 

  • uchwała Nr XXIX/246/2002 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 18 czerwca 2002 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/208/2001 Rady Gminy z dnia 26 października 2001r. W sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielno liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa) .

 

  • Uchwała nr II/29/2002 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 30 grudnia 2002 r. W sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielno liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.

 

  • Uchwała Nr III30/2002 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 30 grudnia 2002 r. W sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych .

 

 

Inne informacje:

1.Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:

  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży na czas nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na czas nie krótszy niż 2 lata,

 

  • przedsiębiorcy posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od daty powstania zmiany,

 

  • przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %,

 

2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo -wychowawczych,

 

  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

 

  • w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,

 

  • ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej,

 

 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand