Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Licencje i zezwolenia

Wszystko o zezwoleniu na transport osób taksówką 

 

 

Miejsce załatwiania spraw

Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22 pok. Nr 5 Tel. (058) 684-26-81 w. 46

Komórka odpowiedzialna

Działalność gospodarcza

Sprawa

Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką na osobę trzecią

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na 
  wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na 
  osobę trzecią (wzór nr GM-5561-10).

 • W przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i 
  wystąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby 
  fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:

  • oryginał licencji i wypisów z niej

  • poświadczony urzędowo akt zgonu posiadacza licencji

  • poświadczone urzędowo dokumenty stwierdzające nabycie spadku po zmarłym posiadaczu licencji

  • pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

 • W przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z 
  odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję:

  • orygniał licencji i wypisów z niej

  • poświadczone urzędowo dokumenty dotyczące połączenia, podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy posiadającego licencję

  • pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

 

 • W przypadku przejęcia przez innego przedsiębiorcę w całości lub 
  części działalności w zakresie transportu drogowego od 
  przedsiębiorcy posiadającego licencję:

  • oryginał licencji i wypisów z niej

  • poświadczone urzędowo dokumenty, na mocy których nastąpiło przejęcie działalności w zakresie transportu drogowego osób taksówką od przedsiębiorcy posiadającego licencję (przypadku osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osob prawnych i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - odpis z rejestru przedsiębiorców)

  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON

  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

  • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą

  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy posiadają świadectwa kwalifikacyjne określone przepisami prawa o ruchu drogowym oraz nie byli skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska (wzór GM-5562-2) lub(wzór GM-5563-3)

  • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych urzędowo potwierdzonymi w miejscu wydania dokumentu

  • w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów – dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi

  • pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

Opłata skarbowa

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek.

 • 50 gr - znaczki skarbowe za każdy załącznik.

 • Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie śmierci
  osoby fizycznej posiadającej licencję i wystąpienie na jej miejsce 
  spadkobiercy - pobiera się opłatę w wysokości 5% najwyższej 
  opłaty wynikającej z tabeli stanowiącej podstawę do obliczenia 
  opłaty za udzielenie licencji.

 • Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie 
  połączenia ,podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi 
  przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję - pobiera się 
  opłatę w wysokości 5% najwyższej opłaty wynikającej z tabeli 
  stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji

 • Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie 
  przejęcia przez innego przedsiębiorcę w całości lub części 
  działalności w zakresie transportu drogowego od przedsiębiorcy 
  posiadającego licencję - pobiera się opłatę w wysokości 30% 
  najwyższej opłaty wynikającej z tabeli stanowiącej podstawę do 
  obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

Termin załatwiania

 • Do 30 dni.

Sprawa

Zgoda na wykonywanie uprawnień 
wynikających z licencji nawykonywanie 
krajowego transportu drogowego taksówką 
osobową, przez osobę, która złożyła wniosek 
o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień 
  wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
  drogowego taksówką osobową przez osobę trzecią (wzór nr 
  GM-5561-14).

 • Oryginał licencji.

 • Urzędowo potwierdzona kopia wniosku o stwierdzenie nabycia 
  spadku po zmarłym przedsiębiorcy.

 • Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia
  pracownik firmy lub inna upoważniona osoba .

Opłata skarbowa

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek.

 • 50 gr - znaczki skarbowe za każdy załącznik.

 • Za wyrażenie zgody pobiera się opłatę w wysokości 10% 
  najwyższej opłaty wynikającej z tabeli stanowiącej podstawę do 
  obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

Termin załatwiania

 • Do 30 dni.

Sprawa

Zmiana treści licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu 
  drogowego taksówką (wzór GM-5561-5).

 • W przypadku zmiany nazwy przedsiębiorcy, siedziby adresu lub nr
  w rejestrze przedsiębiorców - odpis z rejestru przedsiębiorców 
  (w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do 
  ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób 
  prawnych i spółek prawa handlowego nie posiadających 
  osobowości prawnej – odpis z rejestru przedsiębiorców).

 • Jeśli zmiana pociąga za sobą zmiany w nr NIP i REGON - 
  kserokopie zaświadczeń o nadaniu nowych numerów.

 • W przypadku zmiany pojazdu - urzędowo potwierdzona 
  kserokopia dowodu rejestracyjnego.

 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę 
  załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

Opłata 

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek.

 • 50 gr - znaczki skarbowe za każdy załączniki.

 • Za zmianę danych w licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% 
  najwyższej opłaty wymienionej w tabeli, stanowiącej podstawę do 
  obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

 • Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu 
  drogowego taksówką osobową:

Termin załatwiania

 • Do 30 dni.

Sprawa

Wtórnik licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu 
  drogowego taksówką (wzór GM-5561-7).

 • Kserokopia zgłoszenia policji utraty licencji w przypadku jej 
  kradzieży.

 • Oświadczenie o zwrocie licencji w przypadku jej odnalezienia.

 • Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia
  pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

Opłata skarbowa

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek.

 • 50 gr - znaczki skarbowe za każdy załącznik.

 • Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek 
  okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w 
  wysokości 10 % najwyższej opłaty wymienionej w tabeli, 
  stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

 • Za wydanie wtórnika licencji, w innych przypadkach pobiera się 
  opłatę w wysokości 25% najwyższej opłaty wymienionej w tabeli,
  stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

 • Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego 
  transportudrogowego taksówką osobową:

Termin załatwiania

 • Do 30 dni.

Sprawa

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu 
  drogowego taksówką. (wzór GM-5561-1)

 • Odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku osób fizycznych –zaświadczenie 
  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
  a w przypadku osób prawnych i spółek prawa handlowego nie 
  posiadających osobowości prawnej - odpis z rejestru 
  przedsiębiorców).

 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji 
  statystycznej (REGON).

 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji 
  podatkowej (NIP).

 • Świadectwo kwalifikacji.

 • Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające, że 
  przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu 
  za przestępstwa umyślne:

  • karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska, warunkom pracy i płacy, albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu

  • przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

  • przedsiębiorca nie został uznany za niezdolnego do wykonywania zawodu przewoźnika na podstawie odrębnych przepisów.

 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających 
  wymagania określone przepisami prawa o ruchu drogowym, 
  posiadających świadectwa kwalifikacji oraz nie skazanych 
  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa 
  w poprzednim punkcie lub oświadczenie o samodzielnym 
  wykonywaniu przewozów przez przedsiębiorcę.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu 
  drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, lub 
  potwierdzone co najmniej pięcioletnią praktyką w wykonywaniu 
  tego zawodu, uzyskane z ZUS lub urzędu skarbowego. W 
  przypadku potwierdzenia pięcioletniej praktyki przerwa w 
  wykonywaniu transportu nie może być dłuższa niż kolejnych 
  sześć miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy.

 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo 
  potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych (łącznie z 
  kopiami świadectw legalizacji urządzeń pomiarowo-kontrolnych).
  W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych 
  pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do 
  dysponowania nimi.

 • Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy występuje 
  pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

Opłata skarbowa

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek.

 • 50 gr - znaczki skarbowe za każdy załącznik.

 • W przypadku wymiany uprawnień przewozowych (gdy nie 
  ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w uprawnieniach 
  wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) 
  opłata wynosi 100 zł.

Uwagi

 • Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku w formie kopii 
  powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
  wystawcę dokumentu.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand