Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 1 – 15 października 2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

·         TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB ORAZ JEGO POPULARYZACJA I PROMOCJA

·         TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną umieszczoną na naszej stronie.

http://kaszubylgd.pl/12-2018-turystyka-ogolnodostepna-ogloszenie/

http://kaszubylgd.pl/13-2018-kultura-ogloszenie/

Uwaga! Nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych. 

Zarząd Powiatu Kartuskiego,Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddziałw Chmielnie,Klub Turystyki Kajakowej MG serdecznie zapraszają na XLVIII Miedzynarodowy Spływ Kajakowy "Złote Liście" w dniach 10 - 14 października 2018. 

Regulamin oraz karta zgłoszenia udziału w spływie znajduję sie w załączniku. 

 

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Chmielno informuje, że w dniu 26 września 2018 r.

upływa termin składnia uwag do :

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Chmielno Centrum dla obszaru nr 1
 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Chmielno Centrum dla obszaru nr 2

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Przedmiotowe projekty wraz z prognozami dostępne są na stronie; bip.chmielno.pl w zakładce Urząd Gminy => zagospodarowanie przestrzenne => "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chmielno Centrum dot. obszaru 1 i 2"

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Chmielno, 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, e-mail: planowanie@chmielno.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.09.2018 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Chmielno

                                                                                                                                                                                                                          Jerzy Grzegorzewski

 

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Kartuzy otrzymała dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiotem realizacji projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków” są dwa zadania:
1. Wybudowanie (metodą „zaprojektuj i wybuduj”) sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach (wartość dotacji na zadanie Gminy Kartuzy: 2 mln 258 tys. 488 zł).

2. Modernizacja (przebudowa i doposażenie) gminnej oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie.

Wartość dotacji na zadanie Gminy Chmielno to 633 tys. 711 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 4 miliony 185 tys. 182 zł i 37 gr. Dofinansowanie nastąpi w wysokości maksymalnej, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych (2 mln 892 tys. 199 zł i 19 gr).

Wójt gminy Chmielno na podstawie Uchwały Nr XXVIII/299/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ogłasza rozpoczęcie prac nad Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Chmielno.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno oraz na stronie internetowej gminy Chmielno.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand