Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

PowrótKurs z języka angielskiego (metoda projektu edukacyjnego) oraz kurs z zajęć matematyczno-przyrodniczych (metoda projektu edukacyjnego) dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Kurs z języka angielskiego i z zajęć matematyczno-przyrodniczych skierowany jest do nauczycielek ośrodków wsparcia przedszkolnego objętych projektem. Kurs ma na celu przygotowanie nauczycielek do kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego. Kurs ma wzbogacić warsztat pracy nauczycielek w nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze
Zajęcia dodatkowe prowadzone są dla wychowanków Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie oraz I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze (metoda projektu edukacyjnego)

Zajęcia prowadzone są za pomocą nowych, ciekawych i urozmaiconych metod pracy podnoszących poziom kreatywności i rozwoju uczniów. Nauka poprzez gry, doświadczenia, eksperymenty, badania przyrodnicze, wyjaśnianie zjawisk i procesów przyrodniczych podniosą poziom kreatywności i rozwoju uczniów. Celem zajęć jest zbliżenie dziecka do przyrody, zrozumienie roli człowieka w przyrodzie oraz nauka logicznego myślenia wraz z rozumieniem przyczynowo-skutkowym.

I i II Oddział Przedszkolny w Borzestowie:
 

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie:

Język angielski (metoda projektu edukacyjnego)

Zajęcia uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka przez stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi TIK oraz nowych form nauczania. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć (gry, zabawy) sprzyjających nauce poprzez ćwiczenia rozumienia ze słuchu. Nauka jest ukierunkowana na ćwiczenie mowy poprzez metodę TPR, technikę minidramy oraz nowe możliwości pracy z flashcards we wprowadzaniu słownictwa.

Celem zajęć jest budowanie motywacji  oraz chęć do nauki języka angielskiego, oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego oraz prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji

I i II Oddział Przedszkolny w Borzestowie:

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie:

Robotyka

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, w ramach których dzieci pracują głównie na zestawach  np. typu Lego We Do. Każde kolejne zajęcia to coraz bardziej zaawansowane układy (roboty, zabawki, zwierzęta), które to po zakodowaniu prostej intuicyjnej aplikacji wydają dźwięki i ożywają. Dzieci w ramach zajęć uczestniczą również w różnego rodzaju misjach grach i animacjach, co wpływa na urozmaicenie ich formy. Celem ww. zadań jest rozwój kompetencji matematycznych i konstruktorskich, nauka analitycznego i przestrzennego myślenia oraz rozwój wyobraźni.

 

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie:

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia odbywają się w formie zabaw, prowadzonych w taki sposób, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Zajęcia mają na celu odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej i instrumentalnej. Ww. zajęcia mają też uwrażliwiać dzieci na zmiany zachodzące w muzyce oraz oswajać z zagadnieniami muzycznymi, elementami tańca i muzykoterapią.

 

I i II Oddział Przedszkolny w Borzestowie:

Kurs z robotyki (metoda projektu edukacyjnego) dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Kurs miał na celu zapoznanie nauczycielek z terminami związanymi z robotyką oraz zestawem do robotyki typu Lego WeDo 2.0, omówienie budowy robotów, naukę:  programowania, poruszania się po aplikacji, fachowej terminologii, dostępnych „misji”/gier/animacji, tak aby zajęcia prowadzone przez nauczycielki miały jak najbardziej urozmaiconą formę, omówienie podstawowych trudności napotkanych podczas prowadzenia zajęć z robotyki.

 


 
   


W dniu 22 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Żukowo  a  Marszałkiem Województwa Pomorskiego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt będzie realizowany zgodnie z umową o partnerstwie pomiędzy Gminą Żukowo – liderem oraz Partnerem projektu tj. Gminą Chmielno.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów chronionych gminy Chmielno oraz obszarów zieleni miejskiej atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym w gminie Żukowo przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę Chmielno: 1 124 960,72 PLN

 

Dofinansowanie dla Gminy Chmielno: 954 962,01 PLN.

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.

 

W związku z realizacją projektu na terenie Gminy Chmielno zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

  • budowa 2 ścieżek dydaktycznych wraz z małą architekturą;
  • odtworzenie populacji rodzimych gatunków roślin;
  • przeprowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

 

 

19 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie otrzymały 24 projekty, które uzyskały najwyższą punktację w trakcie oceny strategicznej I stopnia. Wśród nich znalazła się Gmina Chmielno jako partner projektu pn. „Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno”. W dniu 3 października nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Miastem Gminą Pelplin a Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 913 092,95 złotych.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę Chmielno: 1 430 502,80 PLN

Kwota dofinansowania UE: 1 199 347,72 PLN

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019 r.
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych budynków mieszkalnych przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i prywatnym na terenie Gminy Pelplin i Gminy Chmielno.

 

W związku z realizacją projektu na terenie Gminy Chmielno zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

  • montaż instalacji fotowoltaicznych w 3 obiektach użyteczności publicznej oraz 14 budynkach mieszkalnych;
  • montaż pieców na biomasę w 1 budynku użyteczności publicznej

 

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand